Dit tabblad kun je weer gewoon sluiten na het lezen

Algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die u met ANDREPHOTO.EU afsluit. Lees deze voorwaarden goed door voordat u een activiteit bij ANDREPHOTO.EU afsluit.
Door u op te geven of deel te nemen aan een activiteit, cursus, enz, geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden én het privacy statement, zoals deze bij de aanmelding staat weergegeven bij de aanmelding van een activiteit van ANDREPHOTO.EU staat, akkoord te gaan.

 

  1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft activiteits.

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een activiteit komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door ANDREPHOTO.EU.

 

  1. Inschrijvingen

2.1 Alle activiteits worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Op de website ANDREPHOTO.EU staat per activiteit het minimum vereiste aantal deelnemers vermeld.

2.2 ANDREPHOTO.EU behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie en datum te veranderen.

2.3 Na inschrijving ontvangt je een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail met daarbij de uitleg hoe te betalen. De betaling dient uiterlijk 5 dagen na aanmelding te zijn voldaan. Zodra het totaalbedrag voor een activiteit op onze bankrekening is bijgeschreven is je inschrijving definitief. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. Vol=vol.

2.4 Per activiteit zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het maximaal aantal deelnemers staat per activiteit op de website ANDREPHOTO.EU vermeld. Zodra een activiteit vol zit, wordt dit op de website aangegeven en is het niet meer mogelijk via de website een plek te reserveren of boeken.

2.5 Als een activiteit vol zit, kunt u ANDREPHOTO.EU mailen via info@andrephoto.eu om je op te geven voor de reservelijst. Geef hierbij uw de activiteit, de datum, uw naam en uw telefoonnummer op. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.

2.6 Door de inschrijving verklaar je je akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

  1. Afmelden of omboeking door de deelnemer

3.1 Afmelden of omboeken dient via e-mail te gebeuren.

3.2 Omboeken van een activiteit: Het omboeken van een activiteit is uiterlijk tot 2 weken (14 dagen) voor aanvang van de activiteit kosteloos mogelijk. Bij een omboeking korter dan 2 weken (14 dagen) vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de activiteit, ontvang je geen restitutie.

3.3 Afmelding voor een activiteit: Het afmelden van een activiteit is uiterlijk tot 2 weken (14 dagen) voor aanvang van de activiteit mogelijk. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht en ontvangt je dus geen restitutie. Bij het niet verschijnen tijdens de activiteit, ontvang je geen restitutie.
Voor meerdaagse activiteiten adviseren we eventueel een verzekering hiervoor af te sluiten of de voorwaarden van een huidige verzekering erop na te slaan.

3.4 Mocht je niet kunnen komen, dan mag je ook zelf voor vervanging zorgen. Je deelnamebevestiging is overdraagbaar, echter verwachten wij van je wel de gegevens van de plaatsvervangende deelnemer, ruim vooraf aan de activiteit.

 

  1. Annulering/verplaatsing door ANDREPHOTO.EU

4.1 ANDREPHOTO.EU is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden activiteit te annuleren. Mocht een activiteit geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan voor aanvang bericht.

4.2 ANDREPHOTO.EU is gerechtigd de datum van een activiteit of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail of sms en heeft de mogelijkheid in overleg de activiteit kosteloos te verplaatsen/annuleren.

4.3 ANDREPHOTO.EU is gerechtigd bij ziekte de aangeboden activiteit te verplaatsen of te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

4.4 ANDREPHOTO.EU is gerechtigd bij slechte weersomstandigheden de aangeboden activiteit te verplaatsen of te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum. Bij annulering door ANDREPHOTO.EU worden de betaalde cursuskosten gerestitueerd.

 

  1. Betaling

5.1 De betalingstermijn van een factuur is 5 dagen. De deelnemer dient de gehele vordering binnen 5 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met ANDREPHOTO.EU.

5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen betalingstermijnen komt deze overeenkomst zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer maken op de inschrijving. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

 

  1. Klachten

6.1 Heeft u een klacht over een activiteit? Neem dan contact op met ANDREPHOTO.EU We zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.

6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

 

  1. Aansprakelijkheid

7.1 ANDREPHOTO.EU aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de activiteit.

7.2 Tijdens de activiteit kunnen kleding of spullen vies worden. ANDREPHOTO.EU is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken aangezien wij (meestal) in de natuur werken.

 

  1. Geheimhouding

8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van korte beeldopnamen (filmfragmenten of foto’s) van een (gedeelte van) een activiteit is toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd materiaal van de activiteit op enerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

 

  1. Overig

9.1 ANDREPHOTO.EU behoudt zich altijd het recht om de activiteiten inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.

9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een activiteit, is ANDREPHOTO.EU gerechtigd deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de activiteit, en te weigeren voor volgende activiteiten. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.